Social Studies at Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดวิชาเฉพาะ (Specialization)
รหัสวิชา                 1521101       ปรัชญาและศาสนา (Philosophy and Religion)

จำนวนหน่วยกิต                          2(2-0-4)

ภาคการศึกษา                            ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

เวลาเรียน                                   วันพุธ เวลา 0830-1010 น.

ห้องเรียน                                    อาคาร 7 ห้อง 721

อาจารย์ผู้สอน                             เรือโทชำนาญ  แตงทอง (อาจารย์ ก้อ)
email: chamnan78@yahoo.com, ts.chamnan@gmail.com

เงื่อนไขรายวิชา                          ไม่มีเงื่อนไข: วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน-วิชาบังคับร่วม-วิชาควบ

สถานภาพของวิชา                     กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน บังคับเรียน

คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย และความสำคัญของปรัชญา บ่อเกิด ประเภท และสาระสำคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ บูรณาการความคิดและการใช้เหตุผลเชิงปรัชญากับการแก้ปัญหาชีวิต เข้าใจความหมายของศาสนา ประวัติศาสนาที่สำคัญของโลก ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาสิข ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับหลักธรรม และพิธีกรรมในศาสนาดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของวิชา

 • เข้าใจความหมาย ความสำคัญของปรัชญา บ่อเกิดและประเภท รวมถึงสาระสำคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ
 • เข้าใจปัญหาเชิงปรัชญา  รู้จักและทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาประยุกต์ เช่น ปรัชญาการศึกษา, ปรัชญาสังคม, ปรัชญาการเมือง ฯ
 • รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล สามารถบูรณาการการใช้เหตุผลเชิงปรัชญา เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
 • มีความรู้และความเข้าใจในกำเนิดและคำสอนของศาสนาที่สำคัญ ๆ
 • สามารถนำคำสอนของศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นสุขได้
 • เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับหลักธรรม และพิธีกรรมในศาสนาต่างๆ
 • มีความเข้าใจอันดี ถึงวิถีปฏิบัติของศาสนิกชน ที่นับถือศาสนาต่างกัน


เค้าโครงการบรรยาย

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา : ความหมายและวิวัฒนาการของปรัชญา การแบ่งสาขาของปรัชญา
  วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2553
  ห้อง 721 อาคาร 7 เวลา 0830-1010 น.
 • ปรัชญาตะวันตก : บ่อเกิดและพัฒนาการของปรัชญาตะวันตก ปรัชญากรีก ปรัชญาสมัยกลาง ปรัชญายุคเรอเนสซองซ์ ปรัชญายุคสมัยใหม่ และปรัชญาตะวันตกปัจจุบัน
  วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553 ห้อง 721 อาคาร 7 เวลา 0830-1010 น.
 • ปรัชญาตะวันออก : บ่อเกิดและพัฒนาการของปรัชญาตะวันออก ปรัชญาอินเดีย ปรัชญาจีน ปรัชญาญี่ปุ่น และปรัชญาตะวันออกปัจจุบัน
  วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2553 ห้อง 721 อาคาร 7 เวลา 0830-1010 น.
 • ปรัชญาประยุกต์ : ปรัชญาการศึกษา ปรัชญาสังคม ปรัชญาการเมือง ฯ
  วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2553 ห้อง 721 อาคาร 7 เวลา 0830-1010 น.
 • บูรณาการแนวคิด การใช้เหตุผลเชิงปรัชญาเพื่อแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตประจำวัน
  วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 ห้อง 721 อาคาร 7 เวลา 0830-1010 น.
 • ศาสนาเบื้องต้น : ความหมายของศาสนา บ่อเกิด และองค์ประกอบของศาสนา
  วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553 ห้อง 721 อาคาร 7 เวลา 0830-1010 น.
 • ศาสนาที่สำคัญของโลก  : ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ อิสลาม
  วันพุธที่  25 สิงหาคม 2553 ห้อง 721 อาคาร 7 เวลา 0830-1010 น.
 • ศาสนาที่สำคัญของโลก : ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาสิข ศาสนาเชน
  วันพุธที่ 1 กันยายน 2553 ห้อง 721 อาคาร 7 เวลา 0830-1010 น.
 • ศาสนาที่สำคัญของโลก : ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศาสนายิว ศาสนาเต๋า ศาสนาขงจื้อ ศาสนาชินโต
  วันพุธที่ 8 กันยายน 2553 ห้อง 721 อาคาร 7 เวลา 0830-1010 น.
 • หลักธรรม ความเชื่อและพิธีกรรม ของศาสนาต่างๆ
  วันพุธที่ 15 กันยายน 2553 ห้อง 721 อาคาร 7 เวลา 0830-1010 น.
 • ความสำคัญของศาสนาต่อสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
  วันพุธที่ 22 กันยายน 2553 ห้อง 721 อาคาร 7 เวลา 0830-1010 น.

วิธีการเรียน-การสอน

 • ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาสาระของวิชาล่วงหน้า จากหนังสืออ่านประกอบ
 • บรรยายตามเค้าโครงรายวิชา
 • อภิปราย/ซักถาม /แลกเปลี่ยนประเด็น และประสบการณ์
 • ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/กลุ่มศึกษา/รายงายการศึกษา

สื่อการสอน

 • เอกสารประกอบการบรรยาย
 • Power Point

การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

 • ศึกษาค้นคว้า-รายงานหน้าชั้น                                                20 %
 • การสอบ สอบกลางภาค-ปลายภาค                                       75 %
 • ความสนใจในการเรียน-มีส่วนร่วมในกิจกรรม                         5 %

เกณฑ์ในการประเมินผลการเรียน

 • 80 – 100 %          =  A
 • 75 – 79  %            = B+
 • 70 – 74 %            = B
 • 65 – 69 %             = C+
 • 60 – 64 %             = C
 • 55 – 59 %              = D+
 • 50 – 54 %             = D
 • ต่ำกว่า 50 %         = F

เอกสารอ่านประกอบ

 1. สุจิตรา (อ่อนค้อม) รณรื่น. (2534). ปรัชญาเบื้องต้น (2 ed.). กรุงเทพฯ: ภาควิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยครูธนบุรี
 2. ปานทิพย์ ศุภนครและคณะ. (2542). ปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 3. วิโรจน์ อินทนนท์. (2549). ปรัชญาตะวันออก: บ่อเกิดและพัฒนาการแนวคิดเรื่องธรรมชาติมนุษย์ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ. เชียงใหม่: ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. วิทย์ วิศทเวทย์. (2536). ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลก และความหมายของชีวิต (11 ed.). กรุงเทพฯ: อักษรเจริญพิมพ์
 5. เพิ่มศักดิ์ เพิ่มพูน. (2532). พุทธปรัชญา. กรุงเทพฯ: ฝ่ายบริยัติปกรณ์ กองศาสนศึกษา กรมศาสนา
 6. สุวรรณา สถาอานันท์. (2533). มนุษยทัศน์ในปรัชญาตะวันออก. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. Bunnin, N., & Tsui-James, E. (2003). The Blackwell Companion to Philosophy (2nd ed.). Malden: Blackwell Publishers Ltd.
 8. Duignan, B. (2010). The 100 most influential philosophers of all time (1 ed.). New York: Britannica Educational Publishing and Rosen Educational Services.
 9. Leaman, O. (2000). Eastern philosophy: key readings. London: Routledge.
 10. Law, S. (2007). Eyewithness Companions to Philosophy. New York: Dorling Kindersley Limited.
 11. Laumakis, S. J. (2008). An introduction to Buddhist philosophy. Cambridge: Cambridge University Press.
 12. Craig, E. (2005). The shorter routledge encyclopedia of philosophy. New York: Routledge.
 13. Nye, M. (2008). Religion: The Basics (2nd ed.). New York: Routledge.
 14. Wilkinson, P. (2008). Eyewitness companions: religions. London: Dorling Kindersley.
 15. Safra, J. E., & Aguilar-Cauz, J. (2006). Britannica Encyclopedia of World Religions. Chicago: Encyclopædia Britannica, Inc.Advertisements

Comments on: "ปรัชญาและศาสนา: ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)" (1)

 1. Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: