Social Studies at Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดวิชาเฉพาะ (Specialization)
รหัสวิชา                 1521101       ปรัชญาและศาสนา (Philosophy and Religion)

จำนวนหน่วยกิต                          2(2-0-4)

ภาคการศึกษา                            ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

เวลาเรียน                                   วันพุธ เวลา 0830-1010 น.

ห้องเรียน                                    อาคาร 7 ห้อง 721

อาจารย์ผู้สอน                             เรือโทชำนาญ  แตงทอง (อาจารย์ ก้อ)
email: chamnan78@yahoo.com, ts.chamnan@gmail.com

เงื่อนไขรายวิชา                          ไม่มีเงื่อนไข: วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน-วิชาบังคับร่วม-วิชาควบ

สถานภาพของวิชา                     กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน บังคับเรียน

คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย และความสำคัญของปรัชญา บ่อเกิด ประเภท และสาระสำคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ บูรณาการความคิดและการใช้เหตุผลเชิงปรัชญากับการแก้ปัญหาชีวิต เข้าใจความหมายของศาสนา ประวัติศาสนาที่สำคัญของโลก ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาสิข ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับหลักธรรม และพิธีกรรมในศาสนาดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของวิชา

 • เข้าใจความหมาย ความสำคัญของปรัชญา บ่อเกิดและประเภท รวมถึงสาระสำคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ
 • เข้าใจปัญหาเชิงปรัชญา  รู้จักและทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาประยุกต์ เช่น ปรัชญาการศึกษา, ปรัชญาสังคม, ปรัชญาการเมือง ฯ
 • รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล สามารถบูรณาการการใช้เหตุผลเชิงปรัชญา เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
 • มีความรู้และความเข้าใจในกำเนิดและคำสอนของศาสนาที่สำคัญ ๆ
 • สามารถนำคำสอนของศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นสุขได้
 • เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับหลักธรรม และพิธีกรรมในศาสนาต่างๆ
 • มีความเข้าใจอันดี ถึงวิถีปฏิบัติของศาสนิกชน ที่นับถือศาสนาต่างกัน


เค้าโครงการบรรยาย

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา : ความหมายและวิวัฒนาการของปรัชญา การแบ่งสาขาของปรัชญา
  วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2553
  ห้อง 721 อาคาร 7 เวลา 0830-1010 น.
 • ปรัชญาตะวันตก : บ่อเกิดและพัฒนาการของปรัชญาตะวันตก ปรัชญากรีก ปรัชญาสมัยกลาง ปรัชญายุคเรอเนสซองซ์ ปรัชญายุคสมัยใหม่ และปรัชญาตะวันตกปัจจุบัน
  วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553 ห้อง 721 อาคาร 7 เวลา 0830-1010 น.
 • ปรัชญาตะวันออก : บ่อเกิดและพัฒนาการของปรัชญาตะวันออก ปรัชญาอินเดีย ปรัชญาจีน ปรัชญาญี่ปุ่น และปรัชญาตะวันออกปัจจุบัน
  วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2553 ห้อง 721 อาคาร 7 เวลา 0830-1010 น.
 • ปรัชญาประยุกต์ : ปรัชญาการศึกษา ปรัชญาสังคม ปรัชญาการเมือง ฯ
  วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2553 ห้อง 721 อาคาร 7 เวลา 0830-1010 น.
 • บูรณาการแนวคิด การใช้เหตุผลเชิงปรัชญาเพื่อแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตประจำวัน
  วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 ห้อง 721 อาคาร 7 เวลา 0830-1010 น.
 • ศาสนาเบื้องต้น : ความหมายของศาสนา บ่อเกิด และองค์ประกอบของศาสนา
  วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553 ห้อง 721 อาคาร 7 เวลา 0830-1010 น.
 • ศาสนาที่สำคัญของโลก  : ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ อิสลาม
  วันพุธที่  25 สิงหาคม 2553 ห้อง 721 อาคาร 7 เวลา 0830-1010 น.
 • ศาสนาที่สำคัญของโลก : ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาสิข ศาสนาเชน
  วันพุธที่ 1 กันยายน 2553 ห้อง 721 อาคาร 7 เวลา 0830-1010 น.
 • ศาสนาที่สำคัญของโลก : ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศาสนายิว ศาสนาเต๋า ศาสนาขงจื้อ ศาสนาชินโต
  วันพุธที่ 8 กันยายน 2553 ห้อง 721 อาคาร 7 เวลา 0830-1010 น.
 • หลักธรรม ความเชื่อและพิธีกรรม ของศาสนาต่างๆ
  วันพุธที่ 15 กันยายน 2553 ห้อง 721 อาคาร 7 เวลา 0830-1010 น.
 • ความสำคัญของศาสนาต่อสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
  วันพุธที่ 22 กันยายน 2553 ห้อง 721 อาคาร 7 เวลา 0830-1010 น.

วิธีการเรียน-การสอน

 • ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาสาระของวิชาล่วงหน้า จากหนังสืออ่านประกอบ
 • บรรยายตามเค้าโครงรายวิชา
 • อภิปราย/ซักถาม /แลกเปลี่ยนประเด็น และประสบการณ์
 • ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/กลุ่มศึกษา/รายงายการศึกษา

สื่อการสอน

 • เอกสารประกอบการบรรยาย
 • Power Point

การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

 • ศึกษาค้นคว้า-รายงานหน้าชั้น                                                20 %
 • การสอบ สอบกลางภาค-ปลายภาค                                       75 %
 • ความสนใจในการเรียน-มีส่วนร่วมในกิจกรรม                         5 %

เกณฑ์ในการประเมินผลการเรียน

 • 80 – 100 %          =  A
 • 75 – 79  %            = B+
 • 70 – 74 %            = B
 • 65 – 69 %             = C+
 • 60 – 64 %             = C
 • 55 – 59 %              = D+
 • 50 – 54 %             = D
 • ต่ำกว่า 50 %         = F

เอกสารอ่านประกอบ

 1. สุจิตรา (อ่อนค้อม) รณรื่น. (2534). ปรัชญาเบื้องต้น (2 ed.). กรุงเทพฯ: ภาควิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยครูธนบุรี
 2. ปานทิพย์ ศุภนครและคณะ. (2542). ปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 3. วิโรจน์ อินทนนท์. (2549). ปรัชญาตะวันออก: บ่อเกิดและพัฒนาการแนวคิดเรื่องธรรมชาติมนุษย์ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ. เชียงใหม่: ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. วิทย์ วิศทเวทย์. (2536). ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลก และความหมายของชีวิต (11 ed.). กรุงเทพฯ: อักษรเจริญพิมพ์
 5. เพิ่มศักดิ์ เพิ่มพูน. (2532). พุทธปรัชญา. กรุงเทพฯ: ฝ่ายบริยัติปกรณ์ กองศาสนศึกษา กรมศาสนา
 6. สุวรรณา สถาอานันท์. (2533). มนุษยทัศน์ในปรัชญาตะวันออก. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. Bunnin, N., & Tsui-James, E. (2003). The Blackwell Companion to Philosophy (2nd ed.). Malden: Blackwell Publishers Ltd.
 8. Duignan, B. (2010). The 100 most influential philosophers of all time (1 ed.). New York: Britannica Educational Publishing and Rosen Educational Services.
 9. Leaman, O. (2000). Eastern philosophy: key readings. London: Routledge.
 10. Law, S. (2007). Eyewithness Companions to Philosophy. New York: Dorling Kindersley Limited.
 11. Laumakis, S. J. (2008). An introduction to Buddhist philosophy. Cambridge: Cambridge University Press.
 12. Craig, E. (2005). The shorter routledge encyclopedia of philosophy. New York: Routledge.
 13. Nye, M. (2008). Religion: The Basics (2nd ed.). New York: Routledge.
 14. Wilkinson, P. (2008). Eyewitness companions: religions. London: Dorling Kindersley.
 15. Safra, J. E., & Aguilar-Cauz, J. (2006). Britannica Encyclopedia of World Religions. Chicago: Encyclopædia Britannica, Inc.Advertisements

Tag Cloud